Office

г. Krasnoyarsk,
Zatonskaya Street, 29

Uzhursky district

п. Zlatorunovsk, 10 Lenina str.

Production sites

г. Uzhur, 50, Chkalova str.
Field camp (Maly Solbat)
п. Pryrechensk (access to Arabkaevo)

Sukhobuzimsky district

Production site

д. Karymskaya v., Novaya str. 10